پسرم 16 ماهش هنوز راه نمیره با کمک اشیاه بلند میشه و راه میره دکتر مغزو اعصاب بردم گفته cp خفیف داره و مشکل حرکتی داره درضمن کف پاشم خیلی صافه به نظرتون چیکار کنم با سلام در مرکز ما وسیله ای وجود دارد به نام گیت پلیت که به تعادل کودکان در مرحله راه رفتن بسیار کمک می کند توصیه می کنم که جهت ارزیابی به این موسسه تشریف بیاورید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران