علیباسلام نوجوان ۱۶ ساله ام که دیر زبان باز کردم بین اجزای بدنم هماهنگی کمی است بنابه گفته مشاور اما دوچرخه سواری بلدم در بچگی روباتیک حرف می زدم به صداهایی حساس ام و اضطراب می گیرم زیاد حالت تهوع می گیرم مخصوصا تو بعضی رستوران ها وسواس دارم و اختلال اضطراب زود رنج ام تو تخیل مشکلی ندارم آیا من آسپرگر دارم در بچگی مادرم منو پیش روان شناس برد اما روانشناس چیز خاصی نگفت وفق دادن با شرایط جدید برایم دشوار است و دل کندن از افراد قدیمی برایم مشکل است هنگام صحبت کردن خیلی کم تو چشم نگاه می کنم بعضی می گویند این به منزله بی ادبیست این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد