مقالات

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت: حداقل 7 تا 10 درصد از جمعیت ایران دچار نوعی ناتوانی اولیه و یا ناتوانی ناشی از حوادث و بیماری‌ها هستند و به خدمات توانبخشی نیاز دارند.

 توجه به شیوع بالای حوادث، بلایای طبیعی و حوادث ترافیکی و جاده‌ای، رشد بیماری های مزمن به دلیل سبک زندگی جدید و صنعتی شدن جامعه، افزایش امید به زندگی در بدو تولد و افزایش جمعیت سالمندان، توجه جدی سیاست گذاران و متولیان حوزه سلامت به گسترش خدمات توانبخشی را ضروری کرده است.

افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات توانبخشی بدون بهره گیری از فناوریهای این حوزه، امکان پذیر نیست و در همین زمینه، توسعه این فناوریها به عنوان یکی از سه هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی در برنامه عملیاتی 2014 تا 2021 گنجانده شده است.