مرکز جامع توانبخشي ايران خرداد ماه سال 1383 فعاليت خود را در زمينه توانبخشي تخصصي کودکان با مجوز رسمي وزارت بهداشت و درمان با 3 کارشناس آغاز نمود . ساختمان اين مرکز غير دولتي از بدو تاسيس تا سال 1386 در خيابان دکتر قريب واقع شده بود و از سال 1386 تا کنون در بلوار کشاورز مستقر گرديده در حال حاضر اين مرکز با بهره گيري از تخصص 17کارشناس زبده توانبخشي در زمينه خدمات کاردرماني جسمي ،فيزيوتراپي ،گفتاردرماني ،کاردرماني ذهني،مشغول به خدمت رساني به اين قشر از کودکان مي باشد.

اراِِیه خدمات توانبخشی تخصصی کودکان . کلینیک کاردرمانی . کلینیک گفتاردرمانی . کلینیک توانبخشی . کاردرمانی کودکان . گفتاردرمانی کودکان . توانبخشی کودکان . درمانگاه توانبخشی . مرکز کاردرمانی . مرکز گفتاردرمانی . کاردرمانی دست . کاردرمانی تخصصی کودکان . توانبخشی اطفال . کاردرمانی اطفال . گفتاردرمانی اطفال