اتاق تاريک:اتاق تاريک يکي از زير شاخه هاي کاردرماني ذهني است که اخيراً با تجهيزات کاملاً پيشرفته   در اين مرکز راه اندازي گرديده است


اتاق تاريک نيازمند فضاي طراحي شده ويژه اي است به اين معني که
چنانچه مساحت اتاق مورد استفاده بزرگ باشد بهتر است که شکل هندسي منظم خاصي نداشته با شد اما اگر مساحت کوچکتري را
در بر بگيرد مانعي براي استفاده از اتاق هايي با اشکال هندسي منظم وجود ندارد.
فضاي اتاق به گونه اي است که با کاهش نور به طور کامل تاريک مي شود که مزاياي بسياري را به دنبال دارد؛
1- محدود کردن حواس کودک
2- افزايش توجه کودک به محرک
3- بهبود وضعيت Self Concept در کودک
4- مشغول کردن انواع حواس و انواع توجه به طور مجزا
5- بهبود مهارت کاوش چشمي( Visual Scanning )
6- بهبود حرکات چشم و افزايش ميدان توجه بينايي
7- فضاي آرامش دهنده
8- با off کردن فضاي اطراف کوک باعث تمرکز وي بر تکليف ارائه شده مي شود
7- آموزش مفاهيم شناختي اوليه به ويژه با استفاده از بازي سايه ها
9- فراهم نمودن فضاي ايده آل جهت استفاده از نرم افزارهاي مخصوص
10-فراهم نمودن فضايي که براي کودک هيچ بار معنايي خاصي ندارد در نتيجه وي را به ابراز رفتارهاي تدافعي سوق
نمي دهد.
11- بهبود مهارتهای نوشتاری کودکان

12-درمان موثر کودکان پیش فعال

استفاده از وسايل متفاوتي نظير؛ کامپيوتر، چراغ هاي رنگي نصب شده بر ديوار، چراغ قوه، نمايشگر در ابعاد بزرگ، ديوارهاي
سياه رنگ ( حداقل دو ديوار) فيبرهاي نوري و غيره فضاي جذابي را براي کودک ايجاد مي کند که قبلا در آن تجربه اي نداشته است
ضمنا اين امکان را فراهم مي کند تا کودک حتي براي چند دقيقه اي هم که شده از محيط پرهياهوي دنياي اطرافش فاصله بگيرد بي
آنکه چشمان کسي در پي نحوه عملکرد وي باشد و به سرعت در مورد او قضاوت کند يعني همان چيزي که اغلب والدين از خود
نشان مي دهند. در اين شيوه درماني به مراجع اجازه داده مي شود تا شرايطي را تجربه کند که هر يک از حواس و يا مهارتها و
ناتوانايي هايش به ترتيب( مجزا) و به تدريج مورد بررسي و در روند بهبود قرار بگيرند.
بخشي از تمرينات مورد استفاده در اين فضا قابل انتقال به والدين نيز مي باشند، به اميد اينکه روند درمان سرعت بيشتري بگيرد

کلید واژه ها:اتاق تاریک ، اتاق تاریک رایانه ای ، درمان اختلالات توجه و تمرکز ، بهبود توجه و تمرکز ، درمان اختلالات یادگیری ، شیوه جدید درمان ذهنی